top of page

JAZDY NA TORZE POZNAŃ-INFORMACJE

  • Regulamin
    1. Regulamin wydany jest przez Anna Maria Graphic Product organizatora imprezy pod nazwą ostra jazda, która odbywa się zgodnie z kalendarzem organizatora podanym na stronie www.ostra-jazda.com 2. Celem Regulaminu jest określenie zasad zachowania się osób będących na Imprezie, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków Uczestników Imprezy. 3. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na Terenie Imprezy. 4. Wejście i przebywanie osób na Terenie Imprezy oznacza bezwzględną akceptację niniejszego Regulaminu. 5. Wstęp na teren Imprezy jest bezpłatny i przysługuje wszystkim osobom, które posiadają voucher lub potwierdzenie wpłaty za udział w imprezie ostrajazda.pl i osobom towarzyszącym. Uczestnicy w wieku do 12 lat uczestniczą w Imprezie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej i na jej wyłączną odpowiedzialność. 6. Uczestnicy imprezy zobowiązani są: • zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, • stosować się do zarządzeń i poleceń Obsługi, • do opuszczenia Terenu Imprezy na wezwanie Organizatora, • na wezwanie Służby porządkowej okazać dowód tożsamości (legitymacja, dowód osobisty, paszport, inny dokument z fotografią i adresem osoby legitymowanej). 7. Osoba znajdująca się na terenie imprezy powinna stosować się do zasad poruszania się po torze: • wykonywania poleceń instruktora, • nie zmieniania toru jazdy podczas wyprzedzania przez samochody jadące szybciej, • umożliwienia wyprzedzania na prostej kierowcom jadącym szybciej, • opuszczenia toru na żądanie wyznaczonej osoby lub wg ustaleń podczas odprawy, • ustąpienia pierwszeństwa samochodom znajdującym się na torze przy wyjeździe z Depo na tor, • nieprzekraczania prędkości w Depo (30 km/h) oraz nieprzekraczania białej linii wyjazdu z Depo, • prowadzenia samochodu dwoma rękoma, • jeżdżenia płynnie, unikania agresywnych manewrów, • zachowywania bezpiecznego dystansu od poprzedzającego samochodu, • zachowania optymalnego toru jazdy – staramy się pokonać zakręt zgodnie z technikami jazdy wyścigowej np. zgodnie z zasadą ZWZ (zewnętrzna–wewnętrzna-zewnętrzna), która mówi o tym by dojeżdżając do zakrętu, zbliżać się do zewnętrznej części naszego pasa ruchu, następnie w środku zakrętu dojeżdżać do wewnętrznej krawędzi toru, dalej płynnie na wyjściu z zakrętu delikatnym, płynnym ruchem kierownicy zbliżać się do zewnętrznej części naszego pasa płynnie przyśpieszając. Zakręt pokonasz bezpiecznie, jeśli zwolnisz przed zakrętem i zredukujesz bieg przed wejściem w zakręt. Zakręt powinien być pokonany po możliwie łagodnym łuku. W trakcie zakrętu nie powinieneś zmieniać biegów ani przyśpieszać, przy wyjściu z zakrętu powinieneś dodasz płynnie gazu • zachowanie prędkości – bezpieczniej wjechać w zakręt zachowawczo i z ostrożnością. (jeśli zakręt jest ostry, zredukujmy prędkość i bieg już przed zakrętem, gazu możemy zacząć dodawać delikatnie przy wychodzeniu z zakrętu. Ważne by nie wciskać pełnego gazu w zakręcie tylko na prostej), • obserwacja otoczenia – dzięki stałej czujności jesteśmy w stanie wybrać odpowiedni tor jazdy i wcześniej zauważyć zagrożenie wynikające z przyczyn niezależnych od nas. Zakazuje się: • wchodzenia na obszary, które są niedopuszczone dla uczestników Imprezy, o podchodzenia do samochodów bez zgody organizatora osobom realizującym voucher, o podchodzenia do samochodów i instruktorów dla osób towarzyszących i widzów, • używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, naruszającego dobre obyczaje oraz obrażania jakichkolwiek osób, • wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy: o alkoholu oraz jego spożywania (poza terenem do tego wyznaczonym), o substancji odurzających i ich spożywania, o materiałów wybuchowych, o broni, o wyrobów pirotechnicznych, o materiałów pożarowo niebezpiecznych, o innych niebezpiecznych przedmiotów, • załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego wyznaczonymi i zaśmiecania terenu obiektu. 7. Osoby naruszające Regulamin zostaną usunięte z Terenu Imprezy lub przekazane w ręce policji. 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na Terenie Imprezy. 9. Osoby realizujące przejazdy jak i widzowie uczestniczą w imprezie na własną odpowiedzialność i odpowiadają karnie lub cywilnie za szkody wyrządzone organizatorowi, innym uczestnikom lub widzom. 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię. 11. Osoby biorące udział w imprezie, znajdujące się na jej terenie akceptują również regulaminy ‘’Tor Poznań” oraz “Gokarty Tor Poznań” 12. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz reklamy wydarzenia przez organizatora oraz partnerów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. 13. Regulaminy dostępny są: • na stronie internetowej www.ostrajazda.pl, • w dniu imprezy w punkcie informacyjnym lub na tablicy informacyjnej, przy wjeździe na obiekt ‘’Tor Poznań’’ przy wstępie na tor kartingowy ‘’Tor Poznań
  • Rodo
    Twoje dane zbierane są w celu realizacji usługi jaką są jazdy na torze naszymi samochodami. Dane nie są udostępniane firmom postronnym.
  • Warunki Rezygnacji
    Możesz zwrócić zakupiony przejazd do 3 dni przed eventem, na który złożyłeś rezerwację i do 14 dni od zakupu przejazdu. Po zwrocie przejazdu zwrócimy pieniądze na konto bankowe, z którego kupiłeś przejazd.
bottom of page